Przetargi

9. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pienińskiej w Szczawnicy - Kontrakt 10.

Zadanie realizowane w ramach działania "I.1 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I - Gospodarka wodno-ściekowa, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z którego dofinansowany jest projekt pn.: "Rozbudowa i modernizacja gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Szczawnica" na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIŚ.01.01.00-00-007/13-00 z dnia 18 grudnia 2013 r.

Dodano: 15.04.2015
Ogłoszenie


Dodano: 18.04.2015
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ kontrakt 10
Wzór umowy kontrakt 10
Opis Przedmiotu Zamówienia - Kontrakt 10
Załączniki do SIWZ
Załącznik nr 9 przedmiary robót
Załącznik nr 10 do SIWZ
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Materiały graficzne


Dodano: 26.05.2015
Załaczniki 1-8 / wersja edytowalna /

Dodano:
Rozstrzygnięcie przetargu