Przetargi

7. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szlachtowa i Jaworki"

Zadanie realizowane w ramach działania "I.1 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I - Gospodarka wodno-ściekowa, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z którego dofinansowany jest projekt pn.: "Rozbudowa i modernizacja gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Szczawnica" na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIŚ.01.01.00-00-007/13-00 z dnia 18 grudnia 2013 r.

Dodano: 30.07.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki 1-7 do SIWZ
Załącznik nr 8 OPZ - roboty budowlane
Załącznik nr 9 - Wzór umowy

Dodano:
Rozstrzygnięcie przetargu