Przetargi

6. Modernizacja, przebudowa kanalizacji w Szczawnicy - Kontrakt 3.

Zadanie realizowane w ramach działania "I.1 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I - Gospodarka wodno-ściekowa, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z którego dofinansowany jest projekt pn.: "Rozbudowa i modernizacja gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Szczawnica" na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIŚ.01.01.00-00-007/13-00 z dnia 18 grudnia 2013 r.

Dodano: 17.07.2014
Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano:
SIWZ kontrakt 3
Wzór umowy kontrakt 3
Część III Opis Przedmiotu Zamówienia
Załączniki do SIWZ
Załącznik nr 9 materiały do projektowania

Dodano:
Rozstrzygnięcie przetargu