Przetargi

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Staszowa i Flisacka w Szczawnicy

Zadanie realizowane w ramach działania "I.1 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I - Gospodarka wodno-ściekowa, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z którego dofinansowany jest projekt pn.: "Rozbudowa i modernizacja gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Szczawnica" na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIŚ.01.01.00-00-007/13-00 z dnia 18 grudnia 2013 r.
Dodano: 03.06.2014
Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano:
SIWZ kontrakt 4b
Wzór umowy kontrakt 4b
Część III Opis Przedmiotu Zamówienia - Kontrakt 4b
Załączniki do SIWZ
Załącznik nr 9 przedmiary robót
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Dodano:
Dokumentacja projektowa cz. 1
Dokumentacja projektowa cz. 2

Dodano:
Rozstrzygniecie przetargu