Przetargi

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szlachtowa i Jaworki - Kontrakt 2

Zadanie realizowane w ramach działania "I.1 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I - Gospodarka wodno-ściekowa, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z którego dofinansowany jest projekt pn.: "Rozbudowa i modernizacja gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Szczawnica" na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIŚ.01.01.00-00-007/13-00 z dnia 18 grudnia 2013 r
Dodano: 31.03.2014
Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano:
SIWZ kontrakt 2
Wzór umowy kontrakt 2
Część III Opis Przedmiotu Zamówienia - Kontrakt 2
Załączniki do SIWZ
Dokumentacja projektowa-operat wodnoprawny
Dokumentacja projektowa tom I
Dokumentacja projektowa-tom II
Dokumentacja projektowa-tom III
Dokumentacja projektowa-tom IV
Dokumentacja projektowa-tom V
Dokumentacja projektowa-tom VI
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Przedmiary robót

Dodano:
załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Dodano: 15.04.2014
pismo zmiana SIWZ
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
część I SIWZ po zmianie z dnia 15.04.14

Dodano: 16.04.2014
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dnia 16.04.14

Dodano: 24.04.2014
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dnia 24.04.14
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
część I SIWZ po zmianie z dnia 24.04.14

Dodano: 06.06.2014
Rozstrzygnięcie postępowania

Dodano: 04.07.2014
Rozstrzygnięcie postępowania