Przetargi

2. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczawnicy - Kontrakt 1.

Zadanie realizowane w ramach działania "I.1 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I - Gospodarka wodno-ściekowa, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z którego dofinansowany jest projekt pn.: "Rozbudowa i modernizacja gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Szczawnica" na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIŚ.01.01.00-00-007/13-00 z dnia 18 grudnia 2013 r
Dodano: 12.03.2014
Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano:
SIWZ kontrakt 1
Wzór umowy kontrakt 1
Część III Opis Przedmiotu Zamówienia
Załączniki do SIWZ
Program Funkcjonalno Użytkowy
Załączniki do PFU

Dodano: 28.03.2014
Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 25.03.2014
Załącznik nr 1 Informacja nt. zagrożenia powodzią
Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 26.03.2014 i 27.03.2014
Koncepcja OŚ Szczawnica

Dodano: 20.05.2014
Rozstrzygnięcie postępowania