Przetargi

10. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szlachtowa i Jaworki - rozszerzenie zakresu - kontrakt 2-1

Zadanie realizowane w ramach działania "I.1 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I - Gospodarka wodno-ściekowa, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z którego dofinansowany jest projekt pn.: "Rozbudowa i modernizacja gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Szczawnica" na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIŚ.01.01.00-00-007/13-00 z dnia 18 grudnia 2013 r.

Dodano: 28.04.2015
Ogłoszenie


Dodano:
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ kontrakt 2-1
Wzór umowy kontrakt 2-1
Opis Przedmiotu Zamówienia - Kontrakt 2-1
Załączniki do SIWZ
Załącznik nr 9 przedmiary robót
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Dokumentacja projektowa

Dodano:
Załączniki /wersja edytowalna/

Dodano:
Rozstrzygnięcie przetargu